De kleine lettertjes

Disclaimer, Privacy policy & Cookies

Hieronder vind je onze Disclaimer en ons Privacy & Cookie beleid. Heb je vragen? Contacteer ons.

ALGEMEEN

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Duplicaten, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Samenonszelfzijn.be. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De toegang tot en het gebruik van de site is kosteloos, doch houdt de kennisname en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van Samenonszelfzijn.be niet aanvaardt, gelieve deze site onmiddellijk te verlaten. Samenonszelfzijn wordt in onze regels en voorwaarden soms aangeduid als SOZZ.

COOKIE POLICY

Samenonszelfzijn.be  is geen voorstander van het gebruik van cookies en zal het gebruik ervan zoveel mogelijk minimaliseren. Indien we ze toch gebruiken zullen dit enkel cookies zijn met een laag risico om de website te verbeteren (bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website). Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding van uw specifieke browser. Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres. We willen jouw privacy waarborgen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid deze website verbeteren. Je kan dit controleren op sites als cookiechecker.nl.

PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

Om onze website te laten functioneren, verzamelen en gebruiken we soms gegevens van onze websitebezoekers. We vinden het erg belangrijk dat jouw persoonsgegevens en privacy maximaal gewaarborgd zijn en wensen dan ook helemaal in regel te zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Kort samengevat: Samenonszelfzijn.be gebruikt enkel je gegevens om zijn dienstverlening goed te laten verlopen en wil hierover volledig transparant zijn. Jouw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij nodig voor onze diensten te kunnen leveren of anders vermeld. Vanzelfsprekend helpen we je graag verder als je nog vragen of opmerkingen hebt over ons privacy beleid.

Doel van de SOZZ-site

De SOZZ-site heeft tot doel informatie te geven over veelvoorkomende vragen rond echtscheiding en jongeren. Het is een site opgericht  als schoolproject door jongeren voor jongeren met de ondersteuning van CAW Boom Mechelen Lier vzw.

Daarnaast geeft de SOZZ-site de mogelijkheid aan bezoekers om hun vraag via mail of chat te stellen aan een jongere.

Alle informatie op de SOZZ-site (of op de websites waarnaar de SOZZ-site doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, neem je contact op met een hulpverlener in een regionaal CAW centrum (telefonisch, een face-to-facegesprek, via mail of chat).

Op of via de SOZZ-site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de SOZZ-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de SOZZ-site

De SOZZ Groep besteedt veel aandacht en zorg aan de SOZZ-website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Deze website is echter nog in volle ontwikkeling, waardoor nog een heel aantal pagina’s niet ingevuld zijn.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan SOZZ niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op (of via) de SOZZ-site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal SOZZ  de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de webmaster van de SOZZ-site.

SOZZ spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. SOZZ kan echter niet garanderen dat de SOZZ-site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

SOZZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de SOZZ-site of van de op of via de SOZZ-site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.
Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de SOZZ-site word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. SOZZ beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak.

SOZZ aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als je op jouw eigen website hyperlinks wil aanbrengen naar (onderdelen van) de SOZZ-site, vragen wij je om eerst contact op te nemen met de webmaster van de SOZZ-site.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met de webmaster van de SOZZ-site.

SOZZ behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het steunpunt bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het steunpunt wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het steunpunt mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat het steunpunt de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Bescherming van persoonsgegevens

SOZZ  hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

Veel informatie is op of via de SOZZ-site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan je evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

SOZZ geeft je daarbij de volgende garanties:

Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe neem je contact op met de webmaster van de SOZZ-site.
SOZZ treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

De SOZZ-site kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de computer te herkennen bij een volgend bezoek en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

E-mailcommunicatie

E-mails en informatie die u ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding.
Wanneer we uw e-mail ontvangen, houden we ons eraan u binnen de 5 werkdagen een antwoord te sturen. Soms kan er – buiten onze verantwoordelijkheid om – iets mis lopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat u misschien niet onmiddellijk antwoord krijgt. We proberen uw e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we u geven ook echt van toepassing is op uw situatie.
De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder de info dan uit uw computer en verwittig de afzender van de vergissing. Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben de vrijwillige hulpverleners regelmatig overleg in team. Enkel de medewerkers van het team zijn betrokken bij uw vraag. Al deze hulpverleners zijn gebonden door hun beroepsgeheim.

Bewaren van e-mails en gegevens

De e-mails die u ons stuurt worden tijdelijk in de mailbox bewaard door het SOZZ. We doen dit om u beter te kunnen helpen in het geval u opnieuw contact met ons neemt. Als u ons een e-mailbericht zendt, wordt uw e-mailadres bekend. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die u gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). De gegevens die we van u ontvangen dienen enkel om u de gevraagde informatie te verstrekken en worden anoniem geregistreerd.Als u niet wil dat we uw e-mail bewaren, laat dit dan weten.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.In de hulpverlening wordt er vaak gewerkt met een dossier. Het dossier is een hulpmiddel in de hulpverlening. Bijvoorbeeld om afspraken te noteren en jouw situatie op te volgen. Wanneer je een dossier hebt wordt hierin ook relevante informatie opgenomen afkomstig van e-mails. Wil je geen dossier? Dan heb je het recht om een dossier te weigeren. Spreek daarover met de hulpverlener.